Twoje zamówienie

Regulamin sklepu

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

I. DEFINICJE
 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Platformy Internetowej niżej wskazane wyrażenia i określenia będą miały następujące znaczenie:
  • Regulamin” – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Platformy Internetowej;
  • OWS” – dokument „Ogólne Warunki Sprzedaży”, którym posługuje się Sprzedawca i który ma zastosowanie do sprzedaży dokonywanej w obrocie profesjonalnym;
  • Sprzedawca” – SD PAULA SENDERACKA. z siedzibą przy ulicy Krętej 2 lok u10, 15-345 Białystok, NIP: 9662016861;
  • Kupujący” – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
   • wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
   • oraz za pośrednictwem Platformy Internetowej zawiera Umowę ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą,
   • nie jest odbiorcą detalicznym/nie prowadzi działalności handlowej o charakterze detalicznym;
  • Strony” – Sprzedawca i Kupujący;
  • Zamówienie” – oferta skierowana do Sprzedawcy przez Kupującego w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami Regulaminu, dotycząca nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w Regulaminie;
  • Umowa” – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której podstawą jest Zamówienie wraz z załącznikami oraz OWS;
  • Towar” – rzecz ruchoma wraz z częściami składowymi i przynależnościami stanowiąca przedmiot Umowy;
   „Platforma Internetowa” – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę, działająca pod adresem shop.partydeco.pl;
  • Dane Osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)1
  • Dni Robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Godziny Robocze” – godziny od 9:00 do 17:00 w Dniach Roboczych;
  • Konto” – konto założone dla Kupującego za pośrednictwem Platformy Internetowej w wyniku procesu rejestracji.
 2. Ilekroć w Regulaminie użyty jest termin określony w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego terminu w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie, co innego.

1art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Platforma Internetowa działa pod adresem www.siostrydekorant.pl/sklep i jest prowadzona przez Sprzedawcę.
 2. Zawartość Platformy Internetowej, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami, dźwiękami oraz oprogramowaniem, jest własnością Sprzedawcy. Treści wskazane w zdaniu poprzednim są chronione przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy.
 3. Korzystanie z Platformy Internetowej możliwe jest przy pomocy sprzętu komputerowego (urządzeń mobilnych) z dostępem do Internetu, za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 4. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Do składania Zamówień na Platformie Internetowej uprawnieni są wszystkie osoby fizyczne jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Konta.
 6. Złożenie Zamówienia i zakup Towaru przez Kupującego jest możliwy po dokonaniu rejestracji Konta.
 7. W ramach rejestracji Konta Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, dokonuje akceptacji Regulaminu w każdorazowo obowiązującej wersji oraz może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu i zakresie określonym w pkt. 9 Polityki Prywatności.
 8. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Kupujący wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.
 9. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Kupujący oświadcza, ze jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów za pośrednictwem Platformy Internetowej wyłącznie w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

Regulamin określa wyłącznie zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Platformy Internetowej. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują OWS.

III. ZAMÓWIENIA
 1. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Platformy Internetowej możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.
 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 3. Realizacja Zamówienia odbywa się w Godzinach Roboczych w Dniach Roboczych.
 4. Sprzedawca dopuszcza wyznaczenie innych Dni Roboczych, w których Zamówienia nie będą realizowane o czym Kupujący zostaną poinformowani za pośrednictwem Platformy Internetowej.
 5. Po wybraniu Towarów Kupujący umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną na Platformie Internetowej. Przez cały czas trwania zakupów Kupujący ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
 6. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną na Platformie Internetowej oraz akceptacja Regulaminu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia.
 7. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowi integralną część Umowy.
 8. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego Zamówienia.
IV. UMOWA I DOSTĘPNOŚĆ TOWARU
 1. Składając Zamówienie Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 2. Umowa zostaje zawarta w chwili dojścia do Kupującego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonego przez Kupującego Zamówienia.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach Umowy, zawartej w wyżej wskazany sposób, do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią zaakceptowaną przez Sprzedawcę.
 4. Własność Towaru przechodzi na Kupującego w chwili zapłaty ceny Towaru + VAT zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny + VAT wraz z kosztami dostarczenia Towaru oraz odbioru Towaru.
 6. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia.
 7. W przypadku braku uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty stanowiącej cenę Zamówienia + VAT i kosztów dostarczenia Towaru w terminie trzech dni Sprzedawca ma prawo nie zrealizować Zamówienia i odstąpić od Umowy bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji.
 8. Informacje o orientacyjnej dostępności Towaru dostępne są przy jego opisie i nie wiążą Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  • wycofania poszczególnych Towarów z Platformy Internetowej,
  • zmiany cen oraz ilości Towarów na Platformie Internetowej,
  • wprowadzania nowych Towarów do Platformy Internetowej,
  • przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronie lub stronach powiązanych z Platformą Internetową.
V. CENY I METODY PŁATNOŚCI
 1. Ceny Towarów podane na Platformie Internetowej są wyrażone w PLN (złotych polskich) i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Ceny nie uwzględniają kosztów dostarczenia Towaru.
 3. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
  • Przelew z góry na rachunek bankowy,
  • Płatność za pobraniem.
  • Odbiór osobisty w punkcie
 4. Sprzedawca zastrzega, iż Zamówienia realizowane poza terenem Polski nie mogą być rozliczane w formie płatności za pobraniem.
 5. W przypadku wyboru metody płatności wskazanej w ust. 3 pkt a powyżej Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Kupującego po uznaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy zapłaty ceny brutto oraz Kosztów dostarczenia Towaru.
 6. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny Zamówienia brutto i kosztów dostarczenia Towaru w terminie do trzech dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Kupującego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku wyboru metody płatności – Płatność za pobraniem – Zamówienie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez Kupującego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonej przez Kupującego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem – a płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej. Koszt wysyłki „za pobraniem” podany jest na Platformie Internetowej podczas składania Zamówienia.
 8. W przypadku wskazanym w ust. 7 powyżej przedstawiciel firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego Towaru oraz kosztów przesyłki pobraniowej. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego Zamówienia i wyboru formy płatności.
 9. Paragon lub Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi w formularzu Rejestracyjnym.
 10. Paragon dla osób nieprowadzących działalności wystawiany jest do każdego zamówienia i jest dołączony do zamawianego towaru.
 11. Faktura: Składając Zamówienie za pośrednictwem Platformy Internetowej, Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego. Faktura wystawiana jest w formie papierowej i dołączona jest do zamówienia.
VI. DOSTAWA
 1. Zamówione Towary wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pomocą paczkomatów InPost. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób i terminowość dostarczenia Towaru przez firmę kurierską lub InPost.
 2. Koszty dostarczenia Towaru są podawane na Platformie Internetowej. Koszty dostarczenia Towaru są niezależne od ceny Towaru i są pokrywane w całości przez Kupującego.
 3. W sytuacji braku możliwości odbioru Towaru we wskazanym terminie realizacji, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z firmą kurierską realizującą dostarczenie Towaru.
 4. W przypadku Zamówień składających się z kilku rodzajów Towarów, które mają zostać dostarczone jedną przesyłką kurierską, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Towaru z danego Zamówienia, chyba, ze uzgodniona zostanie dostawa Towarów w częściach.
 5. Przy dostawie Towaru Kupujący ma obowiązek zbadać Towar objęty Zamówieniem i sprawdzić czy Towar posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy opakowanie Towaru jest nienaruszone i czy przesyłka jest zgodna z Zamówieniem, a w przypadku wyboru metody płatności wskazanej w Punkcie V ust. 4 pkt 2 dopiero po uregulowaniu należności przedstawicielowi firmy kurierskiej. Stwierdzenie przy kurierze uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w Regulaminie. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie zawiadomić Sprzedawcę zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.
 6. W przypadku wyboru metody płatności wskazanej w Punkcie V ust. 4 pkt 2 i nie odebrania przesyłki z Towarem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Towaru pod warunkiem, że pokryje koszty ponownej przesyłki. Jeżeli z upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, Kupujący nie dokona płatności w celu ponownego wysłania Towaru, Sprzedawca ma prawo od Umowy odstąpić z przyczyn dotyczących Kupującego, a także odmówić w przyszłości Kupującemu akceptacji Zamówień z wyborem metody płatności wskazanej w Punkcie V ust. 4 pkt 2 Regulaminu.
VII. REKLAMACJE
 1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedawcy Kupujący zgłasza poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dekorantki@gmail.com lub w formie pisemnej, na adres: Let’s Party ul. Kręta 2 lok u10, 15-345 Białystok z dopiskiem „Platforma Internetowa siostrydekorantki.pl”.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Kupującego, adres Kupującego, numer Zamówienia/numer faktury/paragonu oraz dołączyć dokładny opis wraz ze zdjęciami wady Towaru oraz kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne nie zawierające powyższych dokumentów i/lub danych nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia Sprzedawcy.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę kompletnej reklamacji sporządzonej na warunkach określonych w rozdziale VII. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 6. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący. W razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedawcę, w każdym innym przypadku koszty z tego tytułu ponosi Kupujący. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem oraz zwrotów towarów niereklamowanych.
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
  • braku możliwości dostępu do Platformy Internetowej wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy;
  • niezależnych;
  • siły wyższej;
  • niewłaściwego korzystania z Platformy Internetowej przez Kupującego;
  • przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy Internetowej w przypadku planowanej, bieżącej
  • obsługi serwera oraz oprogramowania Platformy Internetowej.
 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Kupującego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 3. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Kupujący, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedawcą, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Kupujący jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Kupującego z treścią wiadomości przesłanej na podany wcześniej adres poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 6 miesięcy od wydania Towaru Kupującemu.
 5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści jakie Kupujący mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono.
IX. ZMIANY REGULAMINU
 1. Regulamin jest stale dostępny na Platformie Internetowej.
 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na Platformie Internetowej nowego brzmienia Regulaminu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Każdy ma możliwość samodzielnego dostępu i zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu Umowy, Strony w braku porozumienia skierują do rozstrzygnięcia Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.12.2020 r.